Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce a zpracovatel

Osobní údaje zpracovává společnost CAR CITON s.r.o., se sídlem Před Lipami 8A, 779 00 Olomouc, IČO: 64609413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13949, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 585 221 226, jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem, jako je dovozce C Automobil Import s.r.o. a subjekty, kteří pro správce zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou subjektem údajů poskytnuty, a to především v rámci smlouvy nebo formuláře.

Účel zpracování – plnění smlouvy

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, dodržování povinností uložených zákonem o účetnictví, poskytnutí smluvní záruky za jakost, zajištění poskytnutí asistenčních služeb CITROEN, též za účelem poskytování výhod věrnostního programu Citroen. Účel pro konkrétní smlouvu je uveden v rámci takové smlouvy.

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování – průzkum spokojenosti zákazníků a nákupního chování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a nákupního chování.

Automatizované rozhodování

Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Předávání údajů do třetích zemí

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese správce: CAR CITON s.r.o., se sídlem Před Lipami 8A, 779 00 Olomouc.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování.

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese správce: CAR CITON s.r.o., se sídlem Před Lipami 8A, 779 00 Olomouc.

Informace o přijatých opatřeních

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

SPECIFIKACE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které ses jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Cookies

Stránky využívají systém cookies k tomu, aby byla zajištěna integrita registračního procesu a Uživatelé měli umožněnou osobní modifikaci Stránek. Cookies šetří čas Uživatele tím, že v případech, kdy si Uživatel přizpůsobí Stránky, soubor cookie při jeho následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Uživatelových preferencích a to zrychlí procesy zobrazování. Uživatel je srozuměn, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na Stránkách a slouží k vypracování statistik návštěvnosti. Cookies neobsahují jmenovité informace. Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Přístup k Prvkům a souhlas s jejich užíváním

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. především náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí CITROËN všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná návštěva, tj. zobrazení Stránek či jejich součástí Uživatelem, nebo jakékoliv další užití Stránek a jejich součástí. Každá návštěva Stránek předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

Používání Stránek Uživatelem

CAR CITON s.r.o. zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti. CAR CITON s.r.o. výslovně stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách Citroen. Uživatel použitím Stránek přijímá a bere na vědomí zde uvedený účel, Uživatel se zároveň zavazuje jej nepřekročit.

Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům CAR CITON s.r.o. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by CAR CITON s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy, nebo těmito podmínkami. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platným právním řádem České republiky, tj. zejména nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:

 • podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
 • vybízející k účasti na kriminální činnosti;
 • podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
 • (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
 • který je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
 • zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
 • v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
 • obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

Uživatel se dále zejména zavazuje:

 • pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je;
 • neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů, žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele;
 • nenarušovat fungování Stránek;
 • pravidelně sledovat aktuální znění Všeobecných podmínek před každým připojením ke Stránkám.

Zamezení přístupu, Nárok na používání Stránek

Pokud Uživatel vysloví nesouhlas s Všeobecnými podmínkami, bude mu přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto CAR CITON s.r.o. žádnou právní odpovědnost. Na používání Stránek se nevztahuje žádný nárok. CAR CITON s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou. Stejně tak CAR CITON s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele. CAR CITON s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků nebo vzniklé v souvislosti s jejich nefunkčností.

Hypertextové odkazy

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany CAR CITON s.r.o. CAR CITON s.r.o. nepřebírá odpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

Ochrana práv Citroen

Prezentace a obsah Stránek vytvářejí celek chráněný platnými právními předpisy. Prezentace jako celek je obchodním majetkem Citroen a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví, jehož majitelem je CAR CITON s.r.o. nebo třetí osoby, které CAR CITON s.r.o. povolily jeho použití. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování jejich obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu CAR CITON s.r.o. Název CITROËN, logo CITROËN, názvy vozů modelové řady a obchodní slogany a jiné, kromě zvláštních údajů, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu CITROËNU bude považováno za porušení práv k ochranné známce. Modely a/nebo jejich verze představené na těchto internetových Stránkách, stejně tak jako údaje o jejich výbavě, opcích a doplňcích, se mohou lišit v závislosti na jednotlivých zemích. Pokud si Uživatel přeje jakékoliv upřesnění nebo doplňující informace, kontaktuje CAR CITON s.r.o.

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví CITROËNU nebo vlastnictví třetích osob, které CITROËNU povolily jejich použití. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu CITROËNU a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných předpisů.

Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Web: adr.coi.cz Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Stránky a Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy.