KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD V. - MUSCOSEMINEUM Schütz

Gymnocalycium stenopleurum Ritter

Kakteen in Südamerika I, 265, 1980.

Tělo jednoduché, květuschopné 6 – 12 cm v průměru, stejně tak vysoké a vyšší, epidermis tmavě zelená a zrnitá, s několika zelenými tečkami nebo bez nich (Gymn. mihanovichii má nezrnitou, úplně hladkou epidermis). Žebra v mládí 8 – 11, později 10 – 14, s výškou boků 2 – 3 cm velmi vysokých, žebra jsou mimořádně tenká s nehrbolatými, velmi úzkými hranami; žebra jsou u areol zesílená a mají stejnobarevné, šikmo probíhající zvýšené lišty, odtud pokračují až do podélných zářezů; mimoto povrch je často s nepravidelnými brázdami následkem scvrkávání. Areoly 2,5 – 5 mm v průměru, kulaté, se špinavě bílou, později načervenalou plstí, na mladých areolách bohatá, areoly později lysé, 7 – 17 mm od sebe vzdálené.
Trny jemné, jehlovité až šídlovité, světle až tmavě hnědé, většinou mírně pokroucené, okrajové trny 3 – 6, asi 7 – 40 mm dlouhé, do stran směřující nebo poloodstávající, střední většinou chybí, někdy jeden ojedinělý, odstávající, většinou silnější a delší. Trny neodpadají a nelámou se.
Květy z vrcholu, otevírající se několik dní jen za tepla několik hodin, 5 – 7 cm dlouhé, nevonící a nepáchnoucí. Semeník asi 30 mm dlouhý, 6 – 8 mm silný, kuželovitý, zelený nebo mírně namodrale zelený, šupiny poněkud širší než dlouhé, bělavé, často purpurově lemované, kulaté. Nektarium 3 mm dlouhé, velmi úzké, bledé, uzavřené bazálním prstencem tyčinek nahoře přiléhajícím ke čnělce. Trubka nad tím 7 – 10 mm dlouhá, miskovitá, nahoře asi 10 mm široká, uvnitř bledá, zevně načervenale zelená, se zelenočervenými bíle lemovanými většími šupinami. Nitky bílé ty které nevytváří bazální prstenec téměř bez zesílení a bez vlny (u Gymn. mihanovichii zesílené a s vlnou), s prašníky pod bliznou; nad tím 3 – 5 mm vysoká mezera, vrchní tyčinky nakloněné dovnitř s prašníky nad bliznou, prašníky úzké, načernalé, pyl světle žlutý. Čnělka bělavá, asi 13 mm dlouhá, z čehož připadají 4 – 5 mm na 13 – 15 světle žlutých rozprostřených laloků blizny, které jsou mezi prašníky. Vnitřní okvětní lístky vzpřímené, nechávající 3 – 5 mm široký otvor, vnější okvětní lístky rozprostřené, zahnuté ven. Vnitřní okvětní lístky bílé, 10 – 15 mm dlouhé, 4 – 5 mm široké, obráceně kopinaté; střední poněkud delší a širší, bílé, čpičky často zelenohnědé, vnější 18 – 22 mm dlouhé, 6 – 7 mm široké, zelenější s červenohnědými špičkami a s bílými okraji, více podlouhlé a krátce zašpičatělé.
Plod asi 4 cm dlouhý a 1 cm silný, šedozelený, plodové maso bílé. Semena hnědá, skoro kulovitá, 0,8 mm v průměru, s velmi malými, často se rozplývajícími hrbolky, hilum bazální, dlouhé, úzké, bílé.
Domovina: Paraguay, department Boquerón, Cerro Leon.
Friedrich našel tento druh v září 1963 na jedné ze svých cest, které podnikal ze svého tehdejšího bydliště v Chile, a označil jej svým polním číslem FR 1176. Na svém stanovišti jedinci rostou společně s Gymn. paediophilum v mírně kopcovité krajině pohoří Cerro Leon v oblasti indiánů kmene Moro. Rostliny rostou zastíněné trnitými křovisky. Jelikož Ritter musel cestovat přes dvoje hranice, nedovezl domů rostliny, ale jen semena, která pak poslal do Evropy společně s Gymn. paediophilum a eurypleurum. Semena pak prodávala jeho sestra Hildegard Winter, a tyto nálezy vzbudily velkou pozornost gymnofilů.
Tato oblast patří mezi odlehlé krajiny a tak se sem podařilo uskutečnit výpravy v podstatě až na přelomu století. Průzkumu se také věnoval německý gymnofil Volker Schädlich a svoje poznatky publikoval v rakouském Gymnocalycium 2005. Podle jeho informací dochází k postupnému odlesňování krajiny a tím ubývá vhodných podmínek pro rostliny v nižším patře rostlinného společenství. Ve své práci srovnává tento taxon s Gymn. friedrichii, ovšem srovnání s Gymn. friedrichii var. moserianum zde chybí. Gymn. stenopleurum považuje za jedno z nejkrásnějších gymnokalycií.
Naprostá většina gymnofilů se shoduje v názoru, že tento taxon je synonymem Gymn. friedrichii var. moserianum. Mohu konstatovat, že jediným zatím mi známým odlišovacím znakem je vzdálené a zcela oddělené naleziště. Zde lze jen litovat, že popis druhu je velmi obsáhlý, zatímco popisy variet jsou prováděny na dvou třech řádcích, tudíž pak nelze takové popisy spolehlivě porovnat, když každý patří k jinému taxonu. Proto zde tento taxon ponechávám tak jak byl popsán a počkáme na výzkumy a jejich zhodnocení gymnofily, kteří se tomuto příbuzenskému okruhu podrobně věnují.
Další nálezy: LB 2188 Cerro Leon; P 435 Cerro Leon; AA 100 Cerro Leon.

  Gymnocalycium stenopleurum
Gymnocalycium stenopleurum

  Gymnocalycium stenopleurum VoS 249
Gymnocalycium stenopleurum VoS 249

Gymn. stenopleurum – summary:
Friedrich Ritter found this sort in September 1963 on one of his trips which he has made from his living place in Chile and he has marked them with his field number FR 1176. Specimens grow on the finding place together with Gymn. paediophilum in the low hill area of the Cerro León in the territory of the indians Moro. The plants grow shadowed by the spiny bush. As Ritter had to travel through two state frontier, he had not brought plants but only seeds which he had sent to Europe together with seeds of Gymn. paediophilum and Gymn. eurypleurum. Then his sister Hildegard Winter has sold the seeds and these finds have excited the great attention of gymnofils.
The area belongs to the remote ones and it was succesful to make there some expeditions substantially only round the turn of the century. The German gymnofil Volker Schädlich has also searched it there and he published his knowledge in the Austrian Gymnocalycium 2005. After his information there is less and less forests there and for the sake of it the suitable conditions for the low growing plants are still less. He compares this taxon in his work with Gymn. friedrichii, however, the comparison with Gymn. friedrichii var. moserianum is lost.
The most of gymnofils is quite agreeing with the opinion that this taxon is synonym of Gymn. friedrichii var. moserianum. I can write that only one different mark I have known is remote and quite divided finding place. Therefore I let this taxon here how it had been described and we will wait to searching and its valuation by the gymnofils who have searched this relationship detailedly.