KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD VI. - PIRISEMINEUM Till & Hesse

Plod skoro kulovitý, zpočátku modrozelený, potom ve zralosti žlutozelený nebo zlatožlutý nebo červený, asi 18 x 16 mm velký, praskající podélně nebo příčně, plodové maso ve zralosti šťavnatá, světle růžová nebo bělavá, u jiných taxonů červená. Semeno velmi malé, tvaru hrušky, asi 0,6 x 0,5 mm bočně, při pohledu zezadu 0,35 mm, lesklé, kaštanové barvy až červenohnědé, hladké. Buňky testy podlouhlé, zevně rovné, ne vyklenuté, velmi hladké, bez papil. Hilem oválné, k funikulu mírně prohnuté, s velmi tenkostěnnými buňkami, uprostřed zbytek kónického funikulu velmi blízko mikropyle.
Liší se od podrodu Microsemineum velmi hladkými a lesklými malými semeny a tím, že má zbytek funikulu.

Fruit nearly globular, bluegreen at first, then yellowgreen or goldyellow or red in ripeness, ca 18 x 16 mm big, lengthwise bursting or crosswise, pulpa juicy in ripeness, light pink or whitish, red on the other taxa. Seed very little, pear-like, ca 0,6 x 0,5 mm laterally, from back sight 0,35 mm, shiny, chestnut coloured to redbrown, smooth. Testa cells oblong, direct outside, not vaulted, very smooth, without papillas. Hilem ovat, to funiculus slightly curved, cells with very thin walls, in the middle the rest of conical funiculus very close to micropyle.
It differs from the subgenus Microsemineum with very smooth little seeds and with having rest of funiculus.

Species typica: Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werdermann

Domovina: Bolívie, střední a jižní Andy, severozápadní Argentina a západní Paraguay.

Někdy je uváděno jako species typica Gymnocalycium zegarrae Cárd., ale jako první bylo popsáno Gymn. pflanzii. Celý podrod lze zcela jasně rozlišit do tří blízce příbuzných skupin:

  1. Blízké příbuzenství kolem Gymn. pflanzii, vyznačující se tmavě červenými, velkými plody, praskajícími příčně, plodové maso červené až tmavě karmínově červené. Červené barvivo plodového masa je dobře rozpustné ve vodě a při praní semen se snadno odstraní.
  2. Blízké příbuzenství kolem Gymn. zegarrae, vyznačující se modrozelenými, ve zralosti žlutozelenými až zlatožlutými plody, praskajícími podélně, plodové maso bělavé nebo poněkud narůžovělé.
  3. Jediný taxon Gymn. millaresii, vyznačující se malými plody do průměru asi 1 cm, plody zpočátku šedozelené, ve zralosti tmavě červené s červeným plodovým masem, plod praská podélně.

Bylo provedeno mnoho kombinací se zařazováním jedněch taxonů pod druhé, mnohdy i bez ohledů na příbuzenské vztahy uvedené v bodech 1 až 3. Tyto kombinace zde uvedeme pro úplnost, ale pro tuto práci nebudou brány většinou v úvahu jako vhodné k dalšímu použití.
Všeobecně prvním taxonem tohoto podrodu bylo Gymn. lagunillasense. Páter L. Porte jej našel roku 1920 aroku 1921 jej poslal dr. Rosemu do USA (jeden z autorů dvojice Britton et Rose, kteří definitivně oživili rod Gymnocalycium). O rostlině je zmínka v jejich díle The Cactaceae s kratším popisem, ale bez pojmenování taxonu. Tak došlo k tomu, že po více jak 30 letech zapomnění byl taxon znovu nalezen Cárdenasem, profesorem botaniky na Univerzitě v Cochabambě, až roku 1949 a teprve roku 1958 popsán jako Gymn. lagunillasense.

Species typica: Gymn. pflanzii (Vaupel) Werdermann.

Homeland: Bolivia, central and southern Andes, northwestern Argentina and western Paraguay.

It is sometime mentioned like the species typica Gymn. zegarrae Card. but Gymn. pflanzii had been described as the first. It is possible to differentiate the whole subgenus quite clearly into three close related groups:

  1. The close relarionship round Gymn. pflanzii which is characteristic with dark red, big fruits, bursting crosswise, pulpa red to dark carminered. The red pigment of the pulpa is easy soluble in water and if washing seeds it is easy gone off.
  2. The close relationship round Gymn. zegarrae which is characteristic with bluegreen, in ripeness yellowgreen to goldyellow fruits, bursting lengthwise, pulpa whitish or little pinkish.
  3. Only one taxon Gymn. millaresii which is characteristic with little fruits to diameter ca 1 cm, fruits graygreen at first, in ripeness dark red with red pulpa, fruits bursts lengthwise.

Many combinations has been made woth rowing one taxon under another, sometime with no regards to the affinity mentioned in the points 1 – 3. We will mention these combinations here for the completeness butthey will not be mostly taken into consideration in this work like suitable for the other use.
The first taxon in general of this subgenus had been Gymn. lagunillasense. The father L. Porte found it in 1920 and he sent it in 1921 to dr. Rose in USA (one of two authors Britton et Rose who had definitively revived the genus Gymnocalycium). The note about the plant is in their work The Cactaceae with the short description but without a name of the taxon. So it had come to it, that after more than 30 years of the oblivion the taxon was found again by Cárdenas, the professor of the botany in the University of Cochabamba, only in 1949 and described as Gymn. lagunillasense only in 1958.

Další druhy:
Gymnocalycium pflanzii ssp. pflanzii var. paraguayense Till & Amerh.
ssp. argentinense (Backbg.) Till & W. Till
Gymnocalycium marquezii Cárd.
Gymnocalycium lagunillasense Cárd.
Gymnocalycium chuquisacanum Cárd.?
Gymnocalycium zegarrae Cárd.
Gymnocalycium comarapense Backbg. nom. nud.
Gymnocalycium izozogsii Cárdenas
Gymnocalycium riograndense Cárdenas
Gymnocalycium millaresii Cárdenas
var. dorisiae (Amerh.) I. Milt

Jednotlivé kapitoly článku:

» Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werdermann

» Gymn. pflanzii var. paraguayense Till & Amerh.

» Gymnocalycium marquezii Cárdenas

» Gymnocalycium lagunillasense Cárdenas

» Gymnocalycium chuquisacanum Cárdenas ?

» Gymnocalycium zegarrae Cárdenas

» Gymnocalycium izozogsii Cárdenas

» Gymnocalycium riograndense Cárdenas

» Gymnocalycium millaresii Cárdenas

1. strana dopisu
1. strana dopisu - kliknutím na náhled se otevře větší formát

2. strana dopisu
2. strana dopisu - kliknutím na náhled se otevře větší formát

 

Text a fotografie budou průběžně doplňovány
Text and photos will be added with a time

Copyright Ivan Milt
gymno.miltii@volny.cz