KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD I. - GYMNOCALYCIUM

Gymnocalycium leptanthum (Speg.) Speg.

Nuevas Notas. Cact. 58, 1925

Basionym: Echinocactus platensis var. leptanthum Speg.
Cact. Plat. Tent. 504, 1905
Synonym: Gymn. platense var. leptanthum (Speg.) Y.Ito, Expl. Diagram 194, 1957
Gymn. leptanthum (Speg.) Y.Ito Expl. Diagram 197, 1957

Popis, překlad z latiny:
Velikost a barva těla jako u předešlého druhu (to jest u Gymn. quehlianum = nyní robustum). Trnů většinou 7, slabých, 7 – 10 mm dlouhých, těsně k tělu přitlačených, rovných nebo ohnutých.
Květy vzpřímené, poměrně dlouhé a úzké, 60 – 65 mm dlouhé, květní trubka je třikrát tak dlouhá jako bílé okvětní lístky.
Domovina: Na suchých kamenitých pahorcích u Cosquin, provincie Cordoba.
Spegazzini nejprve popsal roku 1905 toto gymnokalycium jako varietu již tehdy sporného taxonu Echinocactus platensis Speg. Následně roku 1925 prohlásil Spegazzini tuto rostlinu jako samostatný druh rodu Gymnocalycium, a poukázal na fotografii č. 176 v The Cactaceae Brittona a Roseho, která však je označena jako Gymn. platense. Tato záměma se pak táhla snad celým 20. stoletím a rostliny s dlouhou květní trubkou jsme mohli vidět s cedulkou Gymn. platense.
Gymn. leptanthum je velmi charakteristický druh, který poznáme podle velmi dlouhé trubky květu a podle dlouhého a tenkého plodu. Dr. Schütz uvádí, že tento taxon i ve sbírkách zůstává plochý a nízký, ale podle našich pozorování rostliny ve stáří rostou poněkud sloupovitě, při 7 – 8 cm v průměru. Dr. Schütz také zmiňuje nebezpečnost popisování variet, protoženěkteří autoři variety neuznávají. To ještě netušil, že se roztrhne pytel s popisováním subspécií = poddruhů.
Gymn. leptanthum je nyní řazeno ke Gymn. erolesii, které bylo nalezeno u Vera v provincii Santa Fe, a které má také velmi dlouhý a úzký květ. Jestli jsou tyto rostliny tytožné, nebudeme zatím posuzovat.
Další nálezy nelze jmenovat, protože neexistuje záruka, že jde skutečně o Gymn. leptanthum.

Gymn. leptanthum
Gymn. leptanthum

Gymn. leptanthum (Speg.) Speg. – summary:
The description = the translation from the Latin.
Spegazzini described at first in 1905 this gymnocalycium like the variety of the even at that time doubtful Schinocactus platensis Speg. Only in 1925 Spegazzini stated this taxon like the independent sort of the genus Gymnocalycium and he showed to the photo Nr. 176 in The Cactaceae of Britton and Rose, however, it is marked like Gymn. platense. This mistake was held during all 20th century and we could see the plants with the long flower tube with the etikete Gymn. platense.
Gymn. leptanthum is very characteristic sort, which we can differ with very long flowertube and with the very long and thin fruit. Dr. Schütz has mentioned that this taxon stays in the collections flat and small, however, after our observing the plants are rather columnar in age, if 7 – 8 cm in diameter. Dr. Schütz has also mentioned like it is dangerous to describe varieties, because some authors do not recognize varieties. He has not known at that time, that it will be plenty and plenty descriptions of subspecies in our time.
Gymn. leptanthum is rowed now to Gymn. erolesii, which has been found at Vera in the province Santa Fe, and which has also very long and narrow flower. If both plants are synonyms, we do not judge now.
It is not possible to mention the other field numbers because it is not sure if they are really Gymn. leptanthum.

Gymnocalycium terweemeanum (Teucq ex Duusma)Borgmann & Piltz

Gymnos, Německo, 1997

Basionym: Echinocactus platensis var. terweemeanus Teucq ex Duusma
Succulenta, Holandsko, 1930

Tělo ploše kulovité, až 7 cm v průměru, velké, neodnožující rostliny, epidermis tmavě zelená až měděně zbarvená, s 8 – 9 plochými žebry, rozdělených příčnými zářezy, slabě hrbolkovité. Areoly později holé. Trny 5 – 7, 1 cm dlouhé, tenké, šedé s nahnědlou základnou, poněkud zahnuté. Vzácně 1 střední trn.
Květy štíhlé, 5 cm dlouhé, 5 cm v průměru, šupiny zaoblené, růžové, bíle lemované. Okvětní lístky světle až tmavě růžové s tmavou základnou; nitky na základně růžové, směrem nahoru bělající, prašníky žluté, čnělka růžová, blizna bílá s 10 laloky.
Plod zelený, 15 – 30 mm dlouhý, semeno 1 mm velké, matné, černé, kulovité, s plochou hilo-mikropylární oblastí.
Pojmenováno po panu Ter Weeme-m z Holandska, který často nakupoval rostliny u firmy De Laet, kde se tyto rostliny objevily mezi importy z Argentiny. Hanz Till a Franz Strigl pátrali po původu rostlin a uvádějí, že takové rostliny s růžovými květy se vzácně vyskytují v populacích Gymn. platense, a staví tento taxon do příbuznosti s Gymn. leptanthum. Staré rostliny se vyskytovaly v rakouských sbírkách a byla nabízena semena jako Gymn. parvulum růžový květ. Sám jsem takové rostliny od nich vypěstoval, ty pak daly semena a ty jsem opět vysel. Semenáčky ve druhé generaci však vykvetly květy špinavě bílými až špinavě růžovými, tedy barvou poznamenanou křížením. Čistě růžová barva byla pryč. Proto tento taxon uvádíme zde pouze pro kompletnost jako taxon pochybný.
Gymn. quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus subsp. leptanthum (Speg.) Till et Amerh. var. terweemeanum (Teucq ex Duursma) Till et Amerh. - další zcela zbytečná a zavádějící kombinace.

Gymnocalycium terweemeanum foto ing Pavel Tůma
Gymnocalycium terweemeanum, foto ing. Pavel Tůma

Gymn. terweemeanum (Teucq ex Duusma) Borgmann et Piltz – summary:
Named after Mr. Ter Weeme from Holland, who had often bought the plants in the firm of De Laet, where these plants had occured among the imported plants from Argentina. Hans Till and Franz Strigl have observed for the origin of the plants and they have mentioned that the plants like these rarely occure through the populations of Gymn. platense, and they have stated this taxon to the relationship with Gymn. leptanthum. The old plants had occured in the Austrian collections and it had been offered seeds like Gymn. parvulum pink flower. I had grown the seedlings from them, my plants has given the seeds then, and I have grown new seedlings from them. However, the seedlings in the second generation have flowered with the flowers with dirty white or dirty pink colours. The clear pink colour has been away. Therefore this taxon is mentioned here only for the completness like the doubtful one.
Gymn. quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus subsp. leptanthum (Speg.) Till et Amerh. var. terweemeanum (Teucq ex Duursma) Till et Amerh. – another quite mistaken combination.