KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD III. - MICROSEMINEUM

Gymnocalycium mazanense Backeberg

Der Kakteenfreund 133, 1932, rozšířený popis v Die Cactaceae, 1959

Velmi variabilní, tělo nahnědlé nebo šedě tupě matně zelené, většinou polokulovité, barva těla se značně mění. Žebra 10 – 12, nízká, zaoblená, protažená ve víceméně silné hrbolce, s ostrou příčnou rýhou. Areoly až 2,5 cm od sebe vzdálené, se silnou bílou plstí. Okrajových trnů asi 7, více nebo méně zahnutých, barvy izabelovéaž růžové, později sešednou, až 3 cm dlouhých; střední trn většinou chybí, ale někdy 1.
Květy bělavé až růžové ve všech odstínech přechodů, jícen je většinou tmavší; petály často špičaté.
Domovina: Severní Argentina, v okolí Mazan, resp. v pohraníčí provincií Catamarca – La Rioja.
K popisu Backeberg připojil další informace: rostliny neodnožují; barva těla se pohybuje od matně šedozelené až k sytě nahnědlému nádechu; hrbolce mají být silně vyvinuty, nebo jsou bradovité, vytvářejí pak po obou stranách ostré příčné zářezy, víceméně plochy tvaru trojúhelníků; dlouhotrnní jedinci jsou i s bohatší plstí v areolách; areoly podlouhle kulaté, až 8 mm velké, většinou ale menší a spořeji oplstěné; okrajové trny vetšinou 3 nebo 4 na každou stranu, víceméně odstávající nebo zahnuté, u typové rostliny se vzájemně proplétající; střední trn, zpočátku chybí, pak až 3,5 cm dlouhý a mírně zahnutý směrem k vrcholu; barva trnů načervenale prosvítá, zpočátku červenohnědá, později stejná pouze po navlhčení; květy značně krátké, semeník a trubka tmavě zelená až nahnědle zelená, s bíle lemovanými šupinami; sepály nahoře zaoblené, nepříliš široké; petály světle čajově růžové až více růžové, bledě zabarveny, většinou zahnuté dovnitř, se zcela jemnou špičkou; prašníky a čnělka nažloutle bílé, prašníky po otřepání často načervenalé.

Gymn. mazanense
Gymn. mazanense

Gymn. mazanense STO 861
Gymn. mazanense STO 861

Gymnocalycium mazanense var. breviflorum Backbg.
Der Kakteenfreund 134, 1932
Má kratší trny, jen 1,5 – 2 cm dlouhé, žebra poměrně široká a plochá; ovarium a trubka velmi krátké, nahnědle olivově zelené, stejně zbarvené jsou i sepály; petály špinavě bílé až bledě růžové, v jícnu červené; tyčinky namodrale červené.
Domovina: neuvedena.

Gymnocalycium mazanense var. ferox Backbg.
Kaktus ABC 291, 1935
Liší se od typu mohutnými, silnými, kolem těla hustě trčícími trny.
Domovina: taktéž neuvedena.

Gymn. mazanense ferox
Gymn. mazanense ferox

Gymnocalycium mazanense var. polycephalum Piltz nom. nud.
Zatím jen katalogové jméno, nepopsáno. P 223. Jméno taxonu je odvozeno z tvoření vícehlavých trsů v přírodě. Velmi krásné rostliny se žlutohnědými, silně odstávajícími rovnými a dlouhými trny, epidermis světle zelená.
Domovina: Argentina, La Rioja, Sierra de Velasco.
Ing. Radek Řepka v Gymnofilu 2007/2 nesouhlasí se stanovením tohoto taxonu jako typu pro Gymn. weissianum a navrhuje pro něj postavení druhu – Gymn. polycephalum.
Další nálezy: MT 06-021 Pituil, MT 07-245 Quebrada de Hualco.

Gymn. mazanense polycephalum P 223
Gymn. mazanense polycephalum P 223

Gymn. mazanense polycephalum P 223
Gymn. mazanense polycephalum P 223

Autor popisu Curt Backeberg koupil také tyto rostliny u obchodníka s kaktusy Stümera v Buenos Aires, a z nich pak pravděpodobně popsal jak typ, tak obě variety. Backeberg původně popsal ještě Gymn. mazanense var. roseiflorum, tu však v Kaktus ABC, knize vydané v Kodani v dánštině, překombinoval na Gymn. weissianum var. atroroseum Backbg. V letech 1976 a 1978 prozkoumali naleziště Brigitte a Jörg Piltzovi a přivezli sebou poznatek, že otrnění tohoto taxonu se stává mohutnějším a výraznějším s přibývající výškou. Objevili také stanoviště nové populace, kterou pojmenovali Gymn. mazanense var. polycephalum, protože jedinci tvoří vícehlavé skupiny. V rakouském Gymnocalycium 2004 byla varieta breviflorum stanovena jako synonym Gymn. rhodantherum.
Celá skupina Gymn. mazanense – weissianum – nidulans a rhodantherum vytvořila pro pěstitele gymnoklycií řadu problémů, jak vlastně jedotlivé taxony od sebe odlišit, až na Gymn. mazanense var. ferox, za což je všeobecně považována forma s velmi dlouhými, odstávajícími, propletenými, často různě pokroucenými trny. Drtivá většina cestovatelů, ne-li všichni, kteří tyto rostliny pozorovali na přírodních stanovištích a dovezli nějaký přírodní materiál, ať již dříve rostliny, nebo nyní semena, označovali všechny svoje nálezy podle vlastních úsudků, tak jak tyto rostliny léta poznávali ve sbírkách a v literatuře. Následkem toho vznikl značný chaos v této skupině, ve sbírkách je velké množství rostlin s různými sběratelskými a polními čísly, ať již Lau, JL, STO, LF, VS, P a mnoho dalších. K tomu další rostliny byly označovány ještě navíc jmény Gymn. hossei v. ferox, hossei v. brevispinum, atd. atd.
Pokud jen srovnáme popisy Gymn. mazanense a rhodantherum, přijdeme na některá fakta: Gymn. mazanense má „prašníky a čnělka nažloutle bílé, po otřepání často načervenalé“, stanoviště pak Mazan a provincii La Rioja, což se Backeberg dozvěděl zprostředkovaně. Gymn. rhodantherum má mít „prašníky ohnivě tmavočervené až fialově červené“ – ale s pylem, nebo také již až po otřepání? Jak to autor popisu Bödecker vlastně myslel? Bödecker také uvedl jako domovinu Argentina, provincie Salta. Tam ale žádné takové gymnokalycium nalezeno nebylo, Bödecker také měl zprostředkované informace a tak Till a Amerhauser stanovili jako naleziště tohoto taxonu také provincii La Rioja. A tak máme ve sbírkách řadu forem s polními čísly označených jako Gymn. mazanense se žlutým pylem, ale s červenými prašníky, nebo s růžovým pylem a červenými prašníky, o počtu bliznových laloků ani nemluvě, a pokud bude pěstitel zkoumat semena, zjistí, že máme formy Gymn. mazanense s hnědočervenými semeny, červenohnědými, tmavohnědými, a také černými. Pochybuji, že někdo bude mít úspěch s rozlišením takových forem do oddělených taxonů, ať již na jakékoliv úrovni. Dříve se někteří odborníci domnívali, že studium semen z jednotlivých lokalit naznačovalo, že na některých místech se vyskytuje více odlišných druhů. Jak ošidné! Pak by však nešlo o druhy ani taxony postavené nanižší úrovni, nehledě k tomu, že semena by byla jednotná po mnohaletém vývoji. Celý okruh domnělých taxonů kvete ve stejnou dobu, květy se otevírají ve stejnou denní hodinu a neexistuje mezi nimi žádná ochrana před vzájemným sprášením nejen mezi sebou, ale i s taxony jiných sekcí podrodu.
Hans Till a Helmut Amerhauser v rakouském Gymnocalycium 2008:815-838 uvádějí pro tuto skupinu taxonů následující řešení: Gymn. hossei ssp. mazanense je synonym Gymn. hossei, Gymn. nidulans je Gymn. hossei var. nidulans (Backbg.) H.Till; Gymn. pugionacanthum sensu Till je dokonce synonym Gymn. hossei. Uvádějí v této práci dvě nové kombinace: Gymn. hossei var. breviflorum (Backbg.) H. Till a již zmíněné Gymn. hossei var. nidulans (Frič ex Backbg.) H.Till. Proč ne? Komentáře netřeba.

Gymn. mazanense – summary:
The author of the description had bought also these plants at the cactus bussinesman Stümer in Buenos Aires and he has probavly described from them the type and both varieties. Backeberg originally described Gymn. mazanense v. roseiflorum else, however, he has overcombined it to Gymn. weissianum var. atroroseum Backbg. in Kaktus ABC, the book published in Danish language in Copenhagen. Brigitte and Jörg Piltz observed the finding places in 1976 and 1978 and they brought the knowledge that the spination of this taxon becomes stronger and more striking with the higher altitude. They found also the finding place of new population which was named Gymn. mazanense var. polycephalum because the specimens make the groups with more heads. The var. breviflorum was determinated like the synonym of Gymn. rhodantherum in the Austrian Gymnocalycium 2004.
The whole group Gymn. mazanense – weissianum – nidulans – rhodantherum has made for the gymnogrowers many problems how it is possible to different single taxa each from other, with the exception of Gymn. mazanense var. ferox which is held generally a form with very long, outstanding, twisted, often variously curved spines for. The most of the travellers, or probably all, who has observed these plants on the finding places and has bought some natural material, either plants formerly or seeds now, has always marked his finds after his own minds, how they known these plants many years in the collections and in the literature. The result is great chaos in this group, there is very big quantity of plants in the collections with various collector and field numbers, for example Lau, JL, STO, LF, VS, P andmany others. More, the other plants have used to be marked with the names Gymn. hossei v. ferox, hossei v. brevispinum (seedlings with very long spines), etc, etc.
If we compare only the descriptions of Gymn. mazanense and Gymn. rhodantherum, we can see some facts: Gymn. mazanense has „anthers and style yellowish green, after shaking often reddish“, the finding place Mazan and the province La Rioja what Backeberg had known by some middleman. Gymn. rhodantherum ought to have „anthers fire dark red to violet red“ – but with pollen or alse only after shaking? What had the author of the description in his mind in fact? Bödecker had also mentioned like the finding place Argentina, province of Salta. However, any similar gymnocalycium has never been there, Bödecker had had also mediated information and then Till and Amerhauser stated the finding place of the taxon also La Rioja. Then we have in our collections many forms marked like Gymn. mazanense with yellow pollen but with red anthers, or with pink pollen with red anthers, nor to mention the number of the stigmatas and if the grower will see the seeds, he can find that we have forms of Gymn. mazanense with brownred seeds, redbrown seeds, deep brown, and also black ones. I am in doubt that somebody will be succesful with differentiating some forms like this into divided taxa, it never mind in what position. It is not possible toagree with the opinion, that the study of the seeds from single finding places had shown that bigger number of the different species occured on the same place. How deceptive! Then it would be no sorts, nor the taxa on the lower position, seeds would be homogenous after many years evolution. The whole group of the suppositious taxa flower in the same time, the flowers open in the same day hour and there is no preservation against a pollination among themselves.
Hans Till and Helmut Amerhauser in the Austrian Gymnocalycium 2008:815-838 mentioned for this group of the taxa foregoing design: Gymn. hossei ssp. mazanense is synonym of Gymn. hossei; Gymn. nidulans is Gymn. hossei var. nidulans (Backbg) H.Till; and Gymn. pugionacanthum sensu Till is even the synonym of Gymn. hossei. The authors mentioned two new combinations: Gymn. hossei var. breviflorum (Backbg) H.Till and already mentioned Gymn. hossei var. nidulans (Frič ex Backbg.) H.Till. Why not? It does not need any commentary.
Gymn. mazanense var. breviflorum Backbg. It has shorter spines, 1,5 – 2 cm long, ribs rather broad and flat; ovary and tube very short, brownish olivegreen, sepals the same colour, petals dirty white to poor white, red in the throat; stamens bluish red.
Homeland: not mentioned.
Gymn. mazanense var. ferox Backbg. It differs from the type with big, strong, round the body densely twisted spines. Homeland: not mentioned.
Gymn. mazanense var. polycephalum Piltz nom. nud. Only the catalogue name today, undescribed. P 223 Sierra de Velasco. The name after making clusters with more heads in the nature. Very nice plants with yellowbrown, outstanding, direct, long spines.
Epidermis light green. Ing Radek Řepka does not agree with the recognizing of this taxon like the type of Gymn. weissianum and he holds it as the sort – Gymn. polycephalum.